ค้นหาข้อมูล

GOOGLE.CO.TH
สำนักงานก่อสร้าง9


 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


หน้าที่ความรับผิดชอบ

        วางแผนการก่อสร้าง ดำเนินการติดตาม ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง การมีส่าวนร่วมของประชาชนก่อน - ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องขอต่างๆจัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการเบื้องต้น จัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Report) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัย อันเกิดจากน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆที่ได้รับการร้องเรียน/ร้อง ขอจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆวางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการ การสำรวจภูมิประเทศเพื่อการก่อสร้าง การให้แนวระดับ ขนาด ผังงานก่อสร้าง รวมทั้งการสำรวจภูมิประเทศเพื่อการออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคา ราคากลางวัสดุหลัก และราคากลางการจ้างเหมาก่อสร้าง วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ รวมถึงโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานขนาดกลางเดิมที่มีความ ยุ่งยากซับซ้อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษอื่นๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานงบประมาณ และ/หรือ เงินนอกงบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดำเนินการส่งมอบโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ สำนักชลประทาน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๑ งาน ๖ กลุ่มงาน

๑.งานบริหารทั่วไป
.ฝ่ายวิศวกรรม
๓.ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ - ๔
๔.ฝ่ายช่างก

 

ฝ่ายวิศวกรรม


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.แผนงานและงบประมาณ
2.ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนในการก่อสร้างโครงการ 
3.ติดตามและประเมินผลงานก่อสร้าง ตรวจสอบ คำนวณปริมาณงานและปริมาณวัสดุก่อสร้าง 
4.ศึกษาแหล่งวัสดุก่อสร้างเพื่อกำหนดและจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและบริหารงานจ้างเหมาของโครงการ
5.ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานก่อสร้าง
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายจรัล พุ่มหมัน
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

งานบริหารทั่วไป


มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงาน
1.ด้านธุรการ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านพัสดุครุภัณฑ์ 
2.ด้านการรักษาความ ปลอดภัย อาคารและรักษาบริเวณโครงการ 
3.ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานสวัสดิการต่าง ๆ 
4.ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานและกิจการของโครงการและหน่วยงานของกรมชลประทาน เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานชลประทานให้เกษตรกรได้เข้าใจอย่างถูกต้อง

นายฆฤณธร สุวรรณโมกข์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ฝ่ายก่อสร้างที่ 1


        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก   โครงการประทานขนาดกลาง    โครงการก่อสร้างทางชลประทาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน จัดทำรายงานและดำเนินการส่งมอบ โครงการที่ก่อสร้าง เสร็จแล้วให้สำนักชลประทานและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายนพดล สินไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
ฝ่ายก่อสร้างที่ 2


        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก   โครงการประทานขนาดกลาง    โครงการก่อสร้างทางชลประทาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน จัดทำรายงานและดำเนินการส่งมอบ โครงการที่ก่อสร้าง เสร็จแล้วให้สำนักชลประทานและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายยศพล สยามไชย
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
ฝ่ายก่อสร้างที่ 3


        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก   โครงการประทานขนาดกลาง    โครงการก่อสร้างทางชลประทาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน จัดทำรายงานและดำเนินการส่งมอบ โครงการที่ก่อสร้าง เสร็จแล้วให้สำนักชลประทานและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายปิยะ สินไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๓
ฝ่ายก่อสร้างที่ 4


        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก   โครงการประทานขนาดกลาง    โครงการก่อสร้างทางชลประทาน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน จัดทำรายงานและดำเนินการส่งมอบ โครงการที่ก่อสร้าง เสร็จแล้วให้สำนักชลประทานและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายสัมฤทธิ์ ทองศรีเกตุ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๔
ฝ่ายช่างกล


        มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม บำรุงรักษา ให้บริการเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ประปาและเครื่องมือสื่อสารของโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมงาน จ้างเหมาก่อสร้างในส่วนของงานช่างกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย          

นายนาวิน ร่อนลอยหา
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
 

 

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
183 หมู่ 9   ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20230   โทรศัพท์ :  038--343869  โทรสาร  :  038-343870   Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com
ผู้ดูแลเวปไซค์ : ฝ่ายวิศวกรรม
อัพเดท 10/6/2564