ค้นหาข้อมูล

GOOGLE.CO.TH
สำนักงานก่อสร้าง9
 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ......

       

           สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง .......

          สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง.....

         สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ประชุมหารือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ....

         องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ......

   
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายก่อสร้าง 1
ฝ่ายก่อสร้าง 2
ฝ่ายก่อสร้าง 3
ฝ่ายช่างกล

สำนักงานก่อสร้างฯขนาดกลาง
สำนักงานก่อสร้างฯ 1
สำนักงานก่อสร้างฯ 2
สำนักงานก่อสร้างฯ 3
สำนักงานก่อสร้างฯ 4
สำนักงานก่อสร้างฯ 5
สำนักงานก่อสร้างฯ 6
สำนักงานก่อสร้างฯ 7
สำนักงานก่อสร้างฯ 8
สำนักงานก่อสร้างฯ 9
สำนักงานก่อสร้างฯ 10
สำนักงานก่อสร้างฯ 11
สำนักงานก่อสร้างฯ 12
สำนักงานก่อสร้างฯ 13
สำนักงานก่อสร้างฯ 14
สำนักงานก่อสร้างฯ 15
สำนักงานก่อสร้างฯ 16

 

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
183 หมู่ 9   ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20230   โทรศัพท์ :  038--343869  โทรสาร  :  038-343870   Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com
ผู้ดูแลเวปไซค์ : ฝ่ายวิศวกรรม
อัพเดท 10/6/2564