ค้นหาข้อมูล

GOOGLE.CO.TH
สำนักงานก่อสร้าง9
 

- คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในกพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2556

- คำรับรองการปฏิบัตราชการปี 2557
- คำรับรองการปฏิบัตราชการปี 2558
- คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2559
- คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2560
- ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ต.ค. 2559 - มี.ค. 2560 (รอบ 6 เดือน)
- ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ต.ค. 2559 - เม.ย. 2560 (รอบ 7 เดือน)
- ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ต.ค. 2559 - พ.ค. 2560 (รอบ 8 เดือน)
- ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ต.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 (รอบ 9 เดือน)
- ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ต.ค. 2559 - ก.ค. 2560 (รอบ 10 เดือน)
- ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ต.ค. 2559 - ส.ค. 2560 (รอบ 11 เดือน)
- ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 (รอบ 12 เดือน)
- รายงานความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอขลุง เป็นประธานประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ..
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี....
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ส่วนออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ได้เข้าดูงานภาคสนาม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองนางชิง....
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสนธยา ฟ้าหทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ เป็นประธานการประชุมชี้แจง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว.....

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานประชุม การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด....
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดตราด...

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจพื้นที่ที่จะดำเนินก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย......
   

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.15 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรองรับภาคเกษตรและช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล...

งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายก่อสร้าง 1
ฝ่ายก่อสร้าง 2
ฝ่ายก่อสร้าง 3
ฝ่ายช่างกล

สำนักงานก่อสร้างฯขนาดกลาง
สำนักงานก่อสร้างฯ 1
สำนักงานก่อสร้างฯ 2
สำนักงานก่อสร้างฯ 3
สำนักงานก่อสร้างฯ 4
สำนักงานก่อสร้างฯ 5
สำนักงานก่อสร้างฯ 6
สำนักงานก่อสร้างฯ 7
สำนักงานก่อสร้างฯ 8
สำนักงานก่อสร้างฯ 9
สำนักงานก่อสร้างฯ 10
สำนักงานก่อสร้างฯ 11
สำนักงานก่อสร้างฯ 12
สำนักงานก่อสร้างฯ 13
สำนักงานก่อสร้างฯ 14
สำนักงานก่อสร้างฯ 15
สำนักงานก่อสร้างฯ 16

 

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
183 หมู่ 9   ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20230   โทรศัพท์ :  038-343884-5 , 038-343869  โทรสาร  :  038-343870 , 038-343891  Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com
ผู้ดูแลเวปไซค์ : ฝ่ายวิศวกรรม
อัพเดท 1/7/2563