ค้นหาข้อมูล

GOOGLE.CO.TH
สำนักงานก่อสร้าง9  แผนผังเวปไซค  
- หน้าแรก  
- ที่ตั้งสำนักงาน  
- โครงสร้างการบริหาร  
- แผนผังเวปไซค์  
- คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน  
 - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
   - คำสั่งกรมชลประทาน  
   - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   - ประกาศกรมชลประทาน  
- ข่าวสาร    
- ลิงค์ฝั่งซ้าย  
- หน้าแรก  
- ที่ตั้งสำนักงาน  
- โครงสร้างการบริหาร  
- แผนผังเวปไซค์  
- คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน  
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    - คำสั่งกรมชลประทาน  
    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    - ประกาศกรมชลประทาน  
- ข่าวสาร    
- กรมชลประทาน  
- สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
- ระบบติดตามการประเมินผล (PMQA)  
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  
- ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
- ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างชลประทาน  
- ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  
- ระบบงานสารบาญอิเล็กทรอนิกส์  
- ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน  
- คลังความรู้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
- คลังความรู้สำนักงานก่อสร้าง 9  
- ลิงค์ฝั่งขวา  
- กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานก่อสร้าง 9  
   
หน่วยงานในสังกัด กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
สำนักงานก่อสร้างฯ 1    
สำนักงานก่อสร้างฯ 2    
สำนักงานก่อสร้างฯ 3    
สำนักงานก่อสร้างฯ 4    
สำนักงานก่อสร้างฯ 5    
สำนักงานก่อสร้างฯ 6    
สำนักงานก่อสร้างฯ 7    
สำนักงานก่อสร้างฯ 8    
สำนักงานก่อสร้างฯ 9    
สำนักงานก่อสร้างฯ 10    
สำนักงานก่อสร้างฯ 11    
สำนักงานก่อสร้างฯ 12    
สำนักงานก่อสร้างฯ 13    
สำนักงานก่อสร้างฯ 14    
สำนักงานก่อสร้างฯ 15    
สำนักงานก่อสร้างฯ 16    
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
183 หมู่ 9   ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20230   โทรศัพท์ :  038--343869  โทรสาร  :  038-343870   Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com
ผู้ดูแลเวปไซค์ : ฝ่ายวิศวกรรม
อัพเดท 12/3/2564