ค้นหาข้อมูล

GOOGLE.CO.TH
สำนักงานก่อสร้าง9  แผนผังเวปไซค  
  - หน้าแรก
  - ที่ตั้งสำนักงาน
  - โครงสร้างการบริหาร
  - แผนผังเวปไซค์
  - คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
      - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      - คำสั่งกรมชลประทาน
      - คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
      - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      - ประกาศกรมชลประทาน
  - ข่าวสาร  
- ลิงค์ฝั่งซ้าย    
- หน้าแรก  
- ที่ตั้งสำนักงาน  
- โครงสร้างการบริหาร  
- แผนผังเวปไซค์  
- คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน  
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    - คำสั่งกรมชลประทาน  
    - คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
    - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    - ประกาศกรมชลประทาน  
- ข่าวสาร    
- กรมชลประทาน  
- สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
- ระบบติดตามการประเมินผล (PMQA)  
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  
- ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
- ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างชลประทาน  
- ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  
- ระบบงานสารบาญอิเล็กทรอนิกส์  
- ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน  
- คลังความรู้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
- คลังความรู้สำนักงานก่อสร้าง 9  
- ลิงค์ฝั่งขวา    
- กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานก่อสร้าง 9  
- สำนักงานก่อสร้าง 1  
- สำนักงานก่อสร้าง 2  
- สำนักงานก่อสร้าง 3  
- สำนักงานก่อสร้าง 4  
- สำนักงานก่อสร้าง 5  
- สำนักงานก่อสร้าง 6  
- สำนักงานก่อสร้าง 7  
- สำนักงานก่อสร้าง 8  
- สำนักงานก่อสร้าง 9  
- สำนักงานก่อสร้าง 10  
- สำนักงานก่อสร้าง 11  
- สำนักงานก่อสร้าง 12  
- สำนักงานก่อสร้าง 13  
- สำนักงานก่อสร้าง 14  
- สำนักงานก่อสร้าง 15  
- สำนักงานก่อสร้าง 16  
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
183 หมู่ 9   ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20230   โทรศัพท์ :  038-343884-5 , 038-343869  โทรสาร  :  038-343870 , 038-343891  Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com
ผู้ดูแลเวปไซค์ : ฝ่ายวิศวกรรม
อัพเดท 23/03/2559