ประชุมเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 3  จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานกลางที่ 9   พร้อมกับนายจรัล  พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
และนายบรรพต  โตพัฒนกุล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2  ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัดซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 3  จังหวัดจันทบุรี  เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งได้สอบถามถึงปัญหาที่ทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน