เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 นายจรัล พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายกฤตเมธ แสนสุขเจริญผล 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และนายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว พร้อมคณะกรรมการตรวจรับมอบ ได้เดินทางไปโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่
อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง และโครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบและรับมอบงาน ระหว่างสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 กับ โครงการชลประทานสระแก้ว ซึ่งจากการตรวจสอบความเรียบร้อย
ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง และโครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ร่วมกัน งานก่อสร้างเรียบร้อยดี โครงการชลประทานสระแก้วพร้อมจะรับมอบไป 
ดูแลบำรุงรักษาต่อไป