ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานกลางที่ 9 ได้เรียกหน่วยงานภายในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9
เข้าประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการชี้แจงแผนงานให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโครงการฯรับทราบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้