วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 นายจรัล พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายบรรพต โตพัฒนกุล
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับมอบ ได้ประชุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบและรับมอบงาน ระหว่างสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 กับ โครงการชลประทานระยอง ซึ่งจากการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการคลองใหญ่ และงานระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำ และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำ  คลองใหญ่ (ระยะที่ 2) ร่วมกัน งานก่อสร้างเรียบร้อยดี โครงการชลประทานระยองพร้อมจะรับมอบไปดูแลบำรุงรักษาต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานระยอง