วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสนธยา ฟ้าหทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ เป็นประธานการประชุมชี้แจง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแซร์ออ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแผ่นดินเย็น อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว การประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการ มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมทั้งสิ้น 65 คน ผลการประชุม ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการก่อสร้าง และขอให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโดยเร็ว ทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 รับทราบและจะเร่งดำเนินการต่อไป โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ความจุเก็บกัก 2.09 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,065 ไร่ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภค เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถพัฒนาการด้านเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ำแพร่พันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ราษฎรมีรายได้สูงขึ้นอีกด้วย