วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายจรัล พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายบรรพต โตพัฒนกุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง พร้อมด้วยผู้นำส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
และรับฟังความคิดเห็น ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว โดยได้ชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆของโครงการ ผลการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลและเห็นด้วย
ในการดำเนินการก่อสร้าง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี