สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ประชุมหารือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 พร้อมด้วย นายจรัล พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึง สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา ชี้แจงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานก่อสร้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 จังหวัดชลบุรี