วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 3 ส่วนออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ได้เข้าดูงานภาคสนาม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองนางชิง  จังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เพื่อ  พิจารณาการออกแบบรายละเอียดเขื่อนและอาคารประกอบ โดยมี นายจรัล พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 9 เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับสถานภาพของโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูงานภาคสนาม ในเขตพื้นที่โครงการบริเวณหัวงานและอาคารประกอบ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองนางชิง จังหวัดสระแก้ว  โครงการอ่างเก็บน้ำคลองนางชิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ความจุเก็บกัก 6.25 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 3,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 300 ครัวเรือน เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภค เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถพัฒนาการด้านเกษตรกรรมให้ดียิ่งขึ้น