วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ได้บรรยายสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีแผนงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2562 (โดยของบจาก กปร.) และมีแผนก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ำ ในปีงบประมาณ 2563-2565 (งบกรมชลประทาน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 3.40 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,300 ไร่ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค