วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงาน
ความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  ให้รับทราบโดยละเอียดซึ่งรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และคณะที่ปรึกษา
ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการงานก่อสร้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ