สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายฐนันดร์  สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน   โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้าง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ราคาค่าทดแทนที่ดิน ให้กับเจ้าของผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเขตก่อสร้าง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี (2564 - 2566) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ระดับเก็บกัก 2.35 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาการคลาดแคลนน้ำ รองรับการท่องเที่ยวในอนาคตในเขตพื้นที่บริเวณเกาะช้างได้ ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,780 ไร่