สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีขออนุมัติจ่ายค่าขนย้าย กรณีเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และค่ารื้อย้าย ให้กับเจ้าของผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเขตก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี (2564 - 2567) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ระดับเก็บกัก 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 11,000 ไร่