สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีขออนุมัติจ่ายค่าขนย้าย กรณีเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และค่ารื้อย้าย ให้กับเจ้าของ ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเขตก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังใหม่ ตำบลทุ่งมหาเจริญ ตำบลตาหลังใน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 40,640 ไร่