องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน นายธรรมนูญ อินทร์นุช ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปรายละเอียดความก้าวหน้าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของจังหวัดจันทบุรี และโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ความจุเก็บกัก 3.40 ล้านลูกบาศก์เมตร แผนการดำเนินงานก่อสร้าง 4 ปี (2563-2566) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 4,300 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 734 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างราษฎรรื้อย้ายทรัพย์สิน