วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  กรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายจรัล พุ่มหมัน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสมศักดิ์ สุทธิโอภาส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 บรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้าง มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ของโครงการอ่างเก็บน้ำ
            คลองประแกด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาในลุ่มน้ำคลองวังโตนดและเชื่อมโยงแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)